Một số điểm mới trong quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 08/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có hiệu lực từ ngày 23/12/2021. Nghị định mới đã có nhiều thay đổi để kịp thời điều chỉnh các vấn đề liên quan mà luật cũ chưa dự liệu được. Với những nội dung đáng chú ý như sau:

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 97/2021/NĐ-CP đã thêm đối tượng bắt buộc mua bảo hiểm PCCC:

Mà trước đó, Nghị định 23/2018/NĐ-CP chỉ quy định các trường hợp phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là các đối tượng thuộc Phụ lục II của Nghị định 79/2014/NĐ-CP:

Như vậy, Nghị định 97/2021/NĐ-CP đã mở rộng đối tượng , không còn giới hạn các đối tượng áp dụng tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP như trước đây nữa. 

Nghị định mới đã sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định 23/2018/NĐ-CP về mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. 

Cụ thể như sau: 

Như vậy, Pháp luật đã loại bỏ sự thỏa thuận giữa Bên doanh nghiệp mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, mà ấn định một mức chung để Nhà nước dễ dàng kiểm soát và đảm bảo chi phí bảo hiểm sẽ phù hợp để khắc phục các trường hợp không may xảy ra. 

Nghị định 97/2021/NĐ-CP quy định về Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc như sau:

a) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm;

b) Thuộc danh mục cơ sở (nêu rõ thuộc danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ nào theo quy định pháp luật về phòng cháy và chữa cháy);

c) Địa chỉ tài sản được bảo hiểm;

d) Tài sản được bảo hiểm;

đ) Số tiền bảo hiểm;

e) Mức khấu trừ bảo hiểm;

g) Thời hạn bảo hiểm;

h) Tỷ lệ phí bảo hiểm, phí bảo hiểm;

i) Tên, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng của doanh nghiệp bảo hiểm;

k) Ngày, tháng, năm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Mẫu giấy bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trước đây (kèm theo Nghị định 23/2018/NĐ-CP)

Theo đó, mẫu giấy chứng nhận được các doanh nghiệp chủ động thiết kế nhưng phải đầy đủ nội dung theo quy định. 

Quy định trên nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được chủ động, sáng tạo trong việc tạo mẫu chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của công ty mình, miễn là nội dung đảm bảo theo các yêu cầu đề ra. 

Cũng theo Nghị định số 97/2021/NĐ-CP, các hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đã giao kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có nội dung sửa đổi, bổ sung được quy định tại Nghị định số 97/2021/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ